Oregon COVID-19 Mask Requirements / ការតម្រូវឲ្យពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ការពារជម្ងឺ Covid19 នៅរដ្ឌអូរិហិ្គន

Face Coverings Required Statewide / ការតម្រូវឲ្យពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ការពារជម្ងឺ Covid19 ។ សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ការពារគឺបានត្រូវគេតម្រូវឲ្យពាក់ទូទាំងរដ្ធ

Masks, face shields and face coverings are currently required statewide for offices and indoor public spaces (for example, grocery stores, pharmacies, public transit, personal services providers, restaurants, bars, retail stores, and more). In addition, face coverings are required in outdoor public spaces when physical distancing is not possible.

Children age 5 and up are required to wear a face covering. People with a disability or medical condition may request accommodation from the business if they cannot wear one

ក្នុងពេលឥឡូវនេះសន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់និងប្រដាប់គ្របមុខកំពុងមានការតម្រូវទូទាំងរដ្ធឲ្យពាក់នៅក្នុងការិយាល័យនិងនៅបរិវេណសាធារណះខាងក្នុង(ឧទារហណ៍ក្នុងហាងលក់ម្ហូបឱសថដ្ធានស្ថានីយ៍ដឹកនាំសាធារណះអ្នកផ្តល់សេវ៉ាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនភោជនីយស្ថានកន្លែងលក់ស្រានិងភេសជ្ជះហាងលក់រាយនិងមានកន្លែងច្រើនទៀត)។ជាបន្ថែមទៀតសន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យពាក់នៅខាងក្រៅបើមិនអាចនៅឆ្ងាយពីគ្នាបាន។

កូនក្មេងអាយុ៥ឆ្នាំឡើងទៅតម្រូវឲ្យពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់។មនុស្សដែលមានពិការភាពឬមានបញ្ហាសុខភាពបើមិនអាចពាក់សន្ទះបាំងមុខអាចសុំឲ្យអ្នកជំនួញធ្វើតម្រូវតាម។

Why wear a mask? / ហេតុអ្វីបានជាត្រូវពាក់បាំសន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់

Converging studies show that wearing a mask can help protect both us and the people around us from spreading and catching COVID-19. It’s an empowering way for each of us to protect our communities, our families, and ourselves.

ការសិក្សារួមជាច្រើនបង្ហាញថាការពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់អាចជួយការពារទាំងខ្លួនយើងនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងកុំឲ្យមានការឆ្លងនិងកើតជម្ងឺ Covid19 ។គឺជាការជួយឲ្យមានកម្លាំងចិត្តណាស់ដែលយើងម្នាក់ៗការពារសហគមន៍របស់យើងគ្រួសារយើងនិងខ្លួនយើង។

What kinds of masks are acceptable? / តើសន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់របៀបណាដែលគេទទួលស្គាល់?

Face coverings come in many kinds, ranging from homemade cloth face coverings and plastic face shields to surgical masks and N95 respirators. We encourage Oregonians to continue conserving medical-grade masks for the medical professionals who need them most. Face shields and cloth face coverings are effective for most non-medical uses, and they’re both reusable and washable.

សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់មានច្រើនប្រភេទគឺពីសន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ដែលធ្វើពីក្រណាត់តាមផ្ទះនិងធ្វើពីប៉្លាស្ទិករហូតដល់សន្ទះមុខសំរាប់ការវះកាត់និងប្រដាប់ដកដង្ហើម N95។
យើងសុំចិត្តប្រជាជនរដ្ធអូរីហ្គិនទាំងអស់ឲ្យទុកសន្ទះមុខដែលមានលក្ខណះពេទ្យសំរាប់អ្នកធ្វើការផែ្នកថែទាំសុខភាពដែលត្រូវការជាងគេ។សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់នឹងសន្ទះគ្របមុខដែលធ្វើពីក្រណាត់គឺមានប្រសិទ្ធិភាពលើអ្វីៗដែលមិនទាក់ទងនិងការពារសុខភាពហើយវាអាចប្រើបានជាច្រើនដងនិងអាចបោកលាងបានទៀតផង។

How to wear a mask / តើត្រូវពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់របៀបណា

Masks and face coverings are most effective when they cover both your nose and mouth. Remember to wash them regularly, and only wear them once they are completely dry.

សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់និងសន្ទះគ្របមុខមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគ្របទាំងច្រមុះទាំងមាត់។សូមចងចាំថាបោកលាងវាឲ្យបានទៀងទាត់ហើយពាក់វានៅពេលដែលវាស្អួតពេញលេញ។

Masks and disabilities / សន្ទះបាំងច្រមុះមាត់និងពីការភាព

Everyone must wear a mask in indoor public spaces like grocery stories, pharmacies, and retail stores. If someone with a disability is unable to wear a mask or alternate face covering (like a face shield), they can request a reasonable accommodation from the business. These accommodations might look like grocery store pick-up or pharmacy delivery.

ម្នាក់ៗត្រូវពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់នៅកន្លែងសាធារណះខាងក្នុងដូចជាក្នុងហាងលក់ម្ហូបអាហារឱសថស្ថាននិងហាងលក់រាយ។បើអ្នកណាមានពិការភាពហើយមិនអាចពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ឬប្រដាប់ការពារបាំងមុខផ្សេងៗទៀត(ដូចជាសន្ទះបាំងមុខ)។គាត់អាចសុំឲ្យអ្នកជំនួញធ្វើតម្រូវតាមការសមហេតុផល។
Masks and kids / សន្ទះបាំងច្រមុះមាត់និងកុមារភាព

Kids age 5 and older are required to wear a mask, and kids over 2 can wear a mask, as long as they’re able to remove it themselves.

កុមារដែលមានអាយុ៥ឆ្នាំឡើងទៅគឺតម្រូវឲ្យពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ហើយកុមារអាយុលើសពី២ឆ្នាំអាចពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ឲ្យតែអាចដោះចេញដោយខ្លួនឯង។

Information courtesy of Oregon Health Authority

ពត៍មានរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកខាងសុខភាព


No Replies to "Oregon COVID-19 Mask Requirements / ការតម្រូវឲ្យពាក់សន្ទះបាំងច្រមុះនិងមាត់ការពារជម្ងឺ Covid19 នៅរដ្ឌអូរិហិ្គន"


    Got something to say?

    Some html is OK