COVID-19 Vaccine & Testing Locations / មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេសជម្ងឺ Covid-19 ក្នុងរដ្ធអូរីហិ្គន

For Vaccine locations, please visit: Get Vaccinated Oregon.

 • Albany

  1880 Rye Street SE
  Mondays through Fridays, 9 a.m. to 3 p.m.
  To schedule a testing appointment, visit the WVT Lab website.

 • Beaverton

  Beaverton Resource Center
  13500 SW Walker Rd.
  Mondays through Fridays, noon to 7 p.m.
  To schedule a testing appointment, visit the Curative website.

 • Corvallis

  366 SW Washington Ave.
  Open daily, 9 a.m. to 5 p.m.
  To schedule a testing appointment, visit the WVT Lab website.

 • Eugene

  The Hult Center
  1 Eugene Center
  Mondays through Wednesdays, noon to 5 p.m.
  Thursdays through Saturdays, noon to 6 p.m.
  Sundays, noon to 4 p.m.
  To schedule a testing appointment, visit the Curative website.

 • Portland

  1450 SW Marlow Ave.
  Open daily, 9 a.m. to 5 p.m.
  To schedule a testing appointment, visit the WVT Lab website.

 • Salem

  Marion County, Oregon State Fairgrounds
  1935 Silverton Road NE, opposite side of street at the white tents
  Thursdays through Saturdays, noon to 7 p.m.
  Sundays, 11 a.m. to 4 p.m.
  You can register on site or in advance at labdash.net.

 • Wood Village

  Multnomah County Greyhound Park
  Outdoor drive-thru clinic
  944 NE 223rd Ave.
  Thursdays through Saturdays, noon to 7 p.m.
  Sundays, 11 a.m. to 4 p.m.
  You can register on site or in advance at labdash.net.

More Information / ពត៍មានបន្ថែម
What if I think I’ve been exposed? / ចុះបើខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបានប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជម្ងឺ Covid19 ។

If you think you have been exposed to COVID-19, and you develop fever, cough or trouble breathing, stay away from other people, so you don’t get them sick. Call your health care provider or a clinic right away. They can help you determine whether you need medical evaluation, including testing.

បើអ្នកយល់ថាអ្នកប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជម្ងឺ Covid19 ហើយអ្នកមានគ្រុនរងារក្អកឬពិបាកដកដង្ហីមចូរស្ថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទែដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះឈឺដែរ។ទូរស័ព្ទទៅពេទ្យឬមនី្ទរពេទ្យរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។គេអាចជួយអ្នកថាតើអ្នកត្រូវការការពិនិត្យសុខភាពរួមទាំងធ្វើតេសផង។

What if I test positive? / ចុះបើតេសឃើញថាវិជ្ជមាន?

Your healthcare provider and public health staff will give you information about how to keep from spreading the virus to your family and friends. You will need to isolate yourself from other people for as long as public health instructs. You will also need to avoid coughing on others and to wash your hands frequently, to protect them from infection.

You will receive a call from a case investigator at your local public health authority who will talk with you about how to prevent the spread of the virus, including staying home or at a location provided by public health until the danger has passed; provide health information on how to care for yourself; and share resources available in your community that can support you while you self-isolate.

ពេទ្យរបស់អ្នកឬបុគ្គលិកសុខភាពសាធារណះនឹងផ្តល់ដល់អ្នកនូវពត័មានអំពីរបៀបការពារកុំឲ្យមេរោគនេះឆ្លងដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងមិត្តភ័ក្ត្ររបស់អ្នក។អ្នកត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សឯទៀតរហូតតាមរយះពេលដែលបុគ្គលិកសុខភាពសាធារណោះណែនាំអ្នក។អ្នកត្រូវចៀសវាងកុំក្អកទៅលើអ្នកដទៃទៀតហើយត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកជាញឹកញាប់ដើម្បីការពារវាកុំឲ្យមានមេរោគ។

អ្នកនឹងបានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកស៊ើបអេង្កតដែលធ្វើការនៅក្រសួងសុខភាពសាធារណះតាមតំបន់អ្នកដែលនិយាយជាមួយអ្នកអំពីការការពារការឆ្លងនៃមេរោគនេះរួមទាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះឬក្នុងទីកន្លែងដែលក្រសួងសុខភាពសាធារណះផ្តល់ឲ្យរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់នេះបានផុតកន្លងទៅ។ផ្តល់នូវដំណឹងអំពីរបៀបថែទាំខ្លួនឯងហើយនិងចែកចាយដំណឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកដែលជួយគាំទ្រអ្នកពេលដែលអ្នកនៅម្នាក់ឯង។

How much will a COVID-19 test cost? / តើតេសជម្ងឺ Covid19 ដ្លៃប៉ុន្មាន?

If you have Oregon Health Plan (OHP) coverage, testing will be free.

If you have individual and group health insurance, most health insurance companies will waive co-payments, co-insurance, and deductibles for COVID-19 testing. If you have questions about your health insurance coverage, contact your health insurance provider.

If you need health coverage, you may qualify for the Oregon Health Plan, which is free. Learn more at ONE.Oregon.gov. If you don’t qualify for OHP, you may qualify for extra savings through the Oregon Health Insurance Marketplace. Find out what coverage and savings you may qualify for at OregonHealthCare.gov/WindowShop.

គំរោងសុខភាពអូរីហ្គិន(OHP): បើអ្នកមានការការពារពីគំរោងសុខភាពអូរីហ្គិន(OHP)ធ្វើតេសមិនអស់លុយទេ។

ការធានាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននឹងការធានាសុខភាពតាមក្រុម

ក្រុមហ៊ុនធានាសុខភាពស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងចំណែកជួយបង់ថ្លៃជួយធានាហើយនិងផ្នែកដែលដកពីការបង់ថ្លៃសំរាប់តេសជម្ងឺ Covid19 ។ បើអ្នក មានចម្ងល់អ្វីសូមសួរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក។សូមទាក់ទងនិងអ្នកផ្តល់ការរ៉ាប់រងនោះ។

អ្នកអាចមានលទ្ធភាពនឹងទទួលនូវការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីគំរោងសុខភាពរដ្ធអូរិហ្គិនដែលមិនអស់ថ្លៃ។ទទួលដំណឹងបន្ថែមទៀតនៅតាម ONE.Oregon.gov.

Information courtesy of Oregon Health Authority

ពត៍មានរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកខាងសុខភាព